Hướng dẫn cách trì tụng chú Dược Sư tại nhà để cầu giải trừ tật bệnh

Trì tụng chú Dược Sư để cầu bình an và giải trừ tật bệnh, tiêu tai nghiệp chướng. Nhưng để hiểu hết ý nghĩa và cách hành trì thần chú Dược Sư không phải Phật tử nào cũng hiểu hết được.

I. Ý nghĩa chú Dược Sư

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.

Có thể bạn quan tâm

Dược Sư, nghĩa đen là thầy thuốc chữa bệnh. Lưu ly là một loại ngọc màu xanh trong suốt. Quang là ánh sáng. Lưu ly quang là ánh sáng ngọc lưu ly. Dược Sư Lưu Ly Quang Phật là vị Phật có danh hiệu Thầy thuốc chữa bệnh, ánh sáng như ngọc lưu ly. Phật Dược Sư hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian, Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sinh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si phiền não gây ra.

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn cách trì tụng chú Dược Sư tại nhà để cầu giải trừ tật bệnh

Ánh sáng của Phật Dược Sư thật không nghĩ bàn “Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi”. Ánh sáng ấy chiếu đến đâu đều phá hết tăm tối vô minh của chúng sinh, đem lợi lạc và diệt tất cả những bệnh khổ thân tâm của chúng sinh, khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát.

Nhờ trì tụng chú Dược Sư mà mở rộng tấm lòng, không còn tham lam, ích kỷ chỉ lo tích cóp cho riêng mình đồng thời luôn chia sẻ, ca ngợi và thực hành bố thí. Đối với những tội lỗi, lầm lỡ đã gây tạo, nhờ trì tụng chú Dược Sư mà được chuyển hóa đồng thời phát nguyện sống đạo đức, lương thiện theo Chính pháp, phát tâm tu học, diệt trừ khổ não, thành tựu giải thoát.

Nhờ năng lực bổn nguyện của Đức Phật Dược Sư, những chúng sinh trì tụng chú Dược Sư được tiêu trừ tất cả bệnh khổ và thành tựu mọi sở nguyện, sở cầu.

II. Chuẩn bị

Khi trì tụng chú Dược Sư, bất kể già, trẻ hay nam, nữ, tất cả mọi thành viên trong gia đình đều có thể trì tụng chú Dược Sư.

Phật tử khi trì tụng cần phải xây dựng niềm tin chân chính, tỉnh thức ngày đêm trong mọi tư thế và hành vi. Tôn thờ tôn tượng Đức Phật Dược Sư, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc trang nghiêm, cung kính đảnh lễ, cúng dường hương nhạc, hoa quả, đốt đèn… Trì tụng chú Dược Sư bằng thái độ suy nghiệm và ứng dụng, từ bảy ngày cho đến bảy tuần, với lòng chí thành thì các nguyện ước chân chính và sẽ được thành tựu viên mãn.

Phật tử tu học, hành trì phải sống đời đạo đức, giữ gìn giới hạnh, phát triển chính kiến, trau dồi khiêm tốn, kết giao bạn lành, tán dương người thiện, tuỳ hỷ bao dung, không khen mình chê người, từ bỏ tham lam, keo kiệt, siêng năng bố thí, cúng dường, giúp người cần giúp.

Thân tâm phải luôn hoan hỷ, an lạc, không để sân hận, buồn lo chi phối, đem lòng thương xót mọi loài, phóng sinh giúp vật, phát triển từ bi, giữ lòng buông xả, rộng lượng, thứ tha. Hiểu biết, cảm thông, hòa hợp với mọi người. Làm chủ các giác quan, đặc biệt là Thân, Khẩu, Ý, biết đủ trong tiêu dùng, không xa hoa, lãng phí.

Cần phải xây dựng niềm tin chân chính, tỉnh thức ngày đêm trong mọi tư thế và hành vi. Nếu những nỗi đau về thân xác phải được trị liệu bằng dược phẩm liệu như thuốc… thì những nỗi khổ về tinh thần cần được trị bằng dược phẩm tâm linh. Mỗi một đức tính tốt của con người là một chất liệu chuyển hoá tâm thức, mang lại an lạc và thảnh thơi, một cách vững chải và lâu dài, ở hiện tại và tương lai.

Để sở nguyện tuỳ tâm, cát tường như ý, chúng ta phải làm khơi dậy các dược chất tinh thần và tâm linh trong tâm chúng ta, khơi dậy Phật tính vốn có của mình. Đây là phương pháp trị liệu tâm bệnh rất thiết thực và hữu hiệu.

Trước khi trì tụng chú Dược Sư tại nhà, Phật tử trì tụng nên rửa tay, súc miệng cho sạch sẽ và y phục phải trang nghiêm. Khi ngồi, đứng phải giữ thân cho ngay thẳng. Lúc lạy hay quỳ phải giữ thân đoan nghiêm. Miệng trì tụng âm thanh vừa đủ nghe. Phải thể nhập được những ý nghĩa trong từng câu chữ. Ngoài ra cần tuyệt đối kiêng ăn Ngũ Vị Tân.

III. Cách trì chú Dược Sư

1. Nguyện hương

Nguyện đem lòng thành kính, Gởi theo đám mây hương. Phảng phất khắp mười phương. Cúng dường ngôi Tam Bảo, Thề trọn đời giữ đạo, Theo tự tánh làm lành, Cùng pháp giới chúng sinh, Cầu Phật từ gia hộ, Tâm Bồ Đề kiên cố, Chí tu đạo vững bền, Xa bể khổ nguồn mê, Chóng quay về bờ Giác (1 lạy)

Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước điện Phật, thiết lễ cầu an, trì chú Dược Sư, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện đức Phật Dược Sư Lưu Ly, Thất Bảo Như Lai, cùng mười hai vị đại tướng Dược Xoa, gia hộ chúng con:

Oan trái nhiều đời đều được tháo mở, Oán thù bao kiếp thảy đều tiêu tan. Não phiền dứt sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, bốn mùa khoẻ mạnh, thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Đảnh lễ Tam bảo

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. ( 1 lạy )

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy )

Xem Thêm : Màu Sắc Trong Tiếng Nhật Và Cách Sử Dụng

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy )

(Vô chuông mỏ và đồng tụng)

3. Tán lư hương

(Đại chúng đứng thẳng và chấp tay trước ngực. Duy-na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây trở đi, chủ lễ xướng và gia chủ cùng tụng)

Lư hương vừa bén chiên đàn Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu cát tường Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành Pháp thân các Phật tịnh thanh Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần)

4. Trì tụng chơn ngôn

Chơn ngôn tịnh pháp giới: Án lam tóa ha (7 lần)

Chơn ngôn tịnh tam nghiệp: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

5. Phát nguyện trì chú

Kính lạy đức Thế tôn, Quy y các Bồ-tát, Nay con phát nguyện lớn Trì tụng chú Dược Sư, Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ ba đường. Nguyện cho người thấy, nghe Đều phát tâm bồ-đề, Thực hành hạnh trí huệ, Sống an vui giải thoát Khi mãn báo thân này, Sanh về cõi Cực Lạc. Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)

6. Tán Phật Dược Sư

Đức giáo chủ Đông Phương, Mười hai nguyện hoằng dương, Cứu muôn loài thoát khổ, Khai diễn pháp chân thường. Bốn chín ngày đèn hương, Trang nghiêm khắp đạo trường, Trì danh và đảnh lễ, Tiêu tai, thọ miên trường. Nam-mô Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát. (3 lần)

Ta-bà cảnh giới thật mong manh, Vì để giúp đời, nói pháp kinh. Bảy Phật Dược Sư diệt tội chướng, Mười hai nguyện lớn cứu quần sanh. Ba ngàn hoá Phật đồng gia hộ, Tám vị Bồ-tát chứng lòng thành .Giải kiết, tiêu tai, tăng tuổi thọ, Phước duyên lợi lạc, sống an lành. Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (3 lần)

7. Dược Sư quán đảnh chơn ngôn

(Tùy theo thời gian cho phép, có thể trì niệm 21, 49 hoặc 108 biến)

Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết đa tha, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha.

Nam-mô Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát. (3 lần)

Tháo mở hận thù, buông oan trái. Nghiệp chướng bao đời đều rụng hết. Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính. Quỳ trước Phật đài, xin giải oan nghiệt. Dược Sư Phật, Dược Sư Phật. Tiêu Tai Tăng Thọ Dược Sư Phật. Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.

8. Niệm danh hiệu bảy Phật Dược Sư

Xem Thêm : Lò Nướng Tiếng Anh Là Gì – Tiệc Nướng Bbq Nên Dùng Grill Hay Roasted – OECC

Dược Sư Quang Phật, Bậc Đại Y Vương, Mười hai nguyện lớn, Cứu khổ trầm luân. Thành tâm quy ngưỡng, Trang nghiêm đạo trường. Niệm trì danh hiệu, Đèn hoa cúng dường. Đảnh lễ Phật tượng, Cung kính tán dương. Làm phan tục mạng, Tuổi thọ miên trường. Diệt trừ tội chướng, Oan nghiệp không còn. Phước lộc tăng trưởng, Quả chứng chân thường.

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. (18 lần) Nam-mô Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai. (3 lần) Nam-mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai. (3 lần) Nam-mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai. (3 lần) Nam-mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. (3 lần) Nam-mô Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. (3 lần) Nam-mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai. (3 lần)

9. Nguyện cầu an lành

Nguyện ngày an lành, đêm an lành, Đêm ngày sáu thời đều an lành, Tất cả các thời đều an lành, Xin đấng Từ Bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, Đêm ngày sáu thời đều an lành, Tất cả các thời đều an lành, Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, Đêm ngày sáu thời đều an lành, Tất cả các thời đều an lành, Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.

Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. (3 lần)

10. Năm điều quán tưởng

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra:

Thế nào tránh khỏi lúc qua canh tàn. Thế nào tránh khỏi đặng an, mạnh lành. Thế nào tránh khỏi tử sanh đến kỳ. Nhơn vật quý mến ta đi biệt mà. Thế Tôn lời dạy tỏ tường Ta đây phải có sự già, Ta đây bệnh tật phải mang, Ta đây sự chết sẵn dành, Ta đây phải chịu phân ly, Ta đi với nghiệp của ta, Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, Theo ta như bóng theo hình, Ta thọ quả báo phân minh kiết tường.

11. Quán chiếu thực tại

Không truy tìm quá khứ, Không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, Tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính là đây. Không động, không lung lay. Hãy thực hành như thế! Không một ai biết trước Cái chết đến lúc nào; Tử thần có đợi đâu, Làm sao điều đình được. Vì thế nên nỗ lực, Tinh tấn suốt đêm ngày, Tỉnh thức từng phút giây, An trụ bằng chánh niệm. Như vậy mới xứng đáng Người biết sống một mình, Người ấy đã tôn vinh Đạo nhiệm mầu vô thượng.

12. Hồi hướng công đức

Tụng kinh công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phước giai hồi hướng Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh độ trung Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sinh Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức Phổ cập ư nhất thiết Ngã đẳng dữ chúng sinh Giai cộng thành Phật đạo.

13. Lời nguyện cuối Chủ lễ quỳ chắp tay, tha thiết nguyện; đại chúng mặc niệm)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ, Bánh xe pháp vận chuyển không dừng. Tăng ni, đạo lực thậm thâm, Phật tử, tín tâm kiên cố. Nguyện nhà nhà hạnh phúc, an khang, Cầu thế giới hòa bình, hưng thịnh. Kiếp kiếp làm quyến thuộc từ bi. Mọi người biết tu học điều lành, Bốn biển được mưa hoà, gió thuận. Tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ Đời đời làm bà con Phật pháp, Bốn mùa hưng thạnh, tám tiết bình an Sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý Tâm luôn hoan hỷ, thân dứt lỗi lầm, Phủi sạch não phiền, trau dồi tuệ giác. Học theo Trung đạo, tu hạnh nhất thừa, Tinh tấn sớm trưa, trọn thành Phật đạo.

Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá)

14. Tam tự quy y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy)

Tâm Hướng Phật/TH!

Nguồn: https://longchien.vn
Danh mục: Gia Đình

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *